TOP Contact

平成28年度『建設業若年労働者等人材確保アンケート』
および『県立工業・農業高校アンケート』の調査結果について

静岡県建設業協会労務委員会は、会員企業を対象に「建設業若年労働者等人材確保アンケート」、土木・建築系学科を有する県立工業・農業高校を対象に「県立工業・農業高校アンケート」調査を実施しました。

●平成28年度「建設業若年労働者等人材確保アンケート」

調査結果 サマリー
(FileSize: 201,481byte)
調査結果 調査結果
(FileSize: 1,275,886byte)
調査票 調査票
(FileSize: 252,219byte)

●平成28年度「県立工業・農業高校(土木・建築系)アンケート」

調査結果 調査結果
(FileSize: 246,127byte)
調査票 調査票
(FileSize: 115,870 byte)